GDPR - Plazma Košeca

MENU
Prejsť na obsah
GDPR
  
 
PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Prevádzkovateľom je spoločnosť myStory s.r.o.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Pod kaštieľom 636/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, info@plazmakoseca.eu, 00421 944 588 584
Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.
Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby
Článok II.
Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ
vystavenie daňového dokladu -  článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty - zákazníci - bežné osobné údaje - podľa zákona uvedeného v právnom základe -napr. účtovnícka spoločnosť, pošta, kuriér
zmluvné a predzmluvné vzťahy - článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy -zákazníci - bežné osobné údaje - lehota uvedená v zmluve - /
reklamácie - článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník - zákazníci - bežné osobné údaje - podľa zákona uvedeného v právnom základe - /
ochrana práv a majetku kamerovým systémom - článok 6, ods. 1. písmeno f) GDPR spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ochrana práv a majetku
zamestnanci, návštevníci predajne, ... - bežné osobné údaje - 14 dní - žiadni príjemcovia
zasielanie marketingových materiálov - článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel - zákazníci - bežné osobné údaje - / - mailchimp
identifikácia užívateľa webstránky - článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel - návštevníci webstránky - bežné osobné údaje - / -
Google, Facebook, Instagram
prihlásenie sa užívateľa do online služieb - článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel - návštevníci webstránky - bežné osobné údaje - počas trvania registrácie - žiadni príjemcovia
Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybavenie objednávky/uzatvorenie zmluvy.
Článok III
Práva dotknutej osoby
Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.
Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)
Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte: info@plazmakoseca.eu


KONTAKT
Zliechovská ulica 738
018 64 Košeca
Copyright © 2017-2023 myStory s.r.o.
Návrat na obsah